Genel

Düğün Takıları Kime Aittir?

düğün takıları kime aittir

Düğün Takıları Kime Aittir?

Boşanma davalarında en çok uyuşmazlık konusu olan ve bizlere sıkça sorulan düğün takıları unsurlarının kime ait olduğu konusunda yeni Yargıtay kararları bağlamında bilgiler aktaracağız.

Mücevher, düğün sırasında hem erkek hem de kadınlar tarafından takılan herhangi bir değerlidir. Türk kanunlarına göre kadına düğünde takılan her türlü takı kadına aittir. Bunun istisnaları yerel geleneklerdir. Yerleşik yerel uygulama bu durumun aksini sorguladığında, bu varsayımın tersi kanıtlanmış olur.

“…Kural olarak, aksi kararlaştırılmadıkça, kadının evlilik süresince taktığı takı ve paraları kim takarsa, kadına verilmiş sayılır ve artık onun şahsi malıdır…” ( Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ) Daire 2015/21024 E.2016/1292 K.26.01.2016 K.T.)

Düğünde erkeğe takılan ve erkeğe özgü olan her türlü takı erkeğe aittir. Ayrıca Yargıtay Genel Kurulu, erkeklerin taktığı ancak kadınlara özgü sayılabilecek takıların (bilezik, gerdanlık vb.) kadınlara ait olduğunu kabul etmiştir. Buna göre erkeğe takılan ancak kadına ait olan takılar kadına, kadına özgü olmayan takılar ise erkeğe aittir. Erkeğin düğünde taktığı para, altın vb. takılar erkeğe aittir.

Erkeğin taktığı düğün takıları kadın takısı olsa bile, bu konuda yerel bir adet olmadığını mahkemede kanıtlayabilirse bu takı da erkeğe aittir. Erkeğin taktığı alyans takısının kadına özel olup olmadığı konusunda ihtilaf varsa bu konuda mahkeme tarafından bilirkişi incelemesi yapılmalıdır. Bu konuda mahkemenin görevlendireceği kuyumcu bilirkişisi karar verir. Takılan takı, hem erkek hem de kadın tarafından takılabilen bir takı ise ve bir erkeğe takılırsa erkeğin malı sayılır.

Düğün Takıları İçin Hangi Dava Açılır?

Düğünde takılan ziynet eşyasının istenebilmesi için açılması gereken dava, ziynet eşyasının (takı) iadesi davasıdır. Bu durumda mücevheri mümkün olduğu kadar değiştirmeden iade etmeniz istenir. Bu mümkün görülmezse, mücevherin fiyatını belirlemesi ve bu bedeli ödeyip ödemeyeceğine karar vermesi istenir.

Boşanma davalarında takıların iadesi konusu dava ile birlikte gündeme getirilebilir. Ancak bu durumda ziynet başvurusu boşanmaya ikincil bir mesele olarak değil, bağımsız bir başvuru olarak değerlendirilir. Böyle bir durumda mahkeme ziynet eşyasının iadesi için dosyayı ayırarak ayrı bir referans numarası altına kaydeder ve davacıya ücreti ödemesi için bir süre verir.

Boşanma ile birlikte ziynet eşyasının tesliminin de talep edilmemesi halinde, boşanma davasının sonuçlanması üzerine veya boşanma davası açıldıktan sonra ayrı bir dava açılarak bu iddiaların ileri sürülebilmesi mümkündür. Boşanma davası sonuçlanmadan önce takıların iadesine ilişkin bir dava açılması halinde mahkeme, beklemede boşanma kararı verir ve nihai kararı bekler.

Takının ayni olarak mı yoksa para olarak mı iade edilmesi gerektiği konusunda çıkan bir ihtilafta talep edilirse, talep edilen ziynet eşyasının türü, miktarı ve değeri ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Mahkemeye aranan malın gramı ve versiyonu da dahil olmak üzere ayrıntıları sunulmalıdır. Belirlenecek toplam değer için ücret alınır. Bu nedenle bu noktaların belirtilmesi gerekli görülmektedir.

İstihkak Davası Zamanaşımı Süresi Nedir?

Düğün takılarının talep edilmesi için açılan davalara istihkak davaları denir. Bu sayede iadenin talep edildiği durumlarda herhangi bir zamanaşımı söz konusu olmamaktadır. Dava açmak her zaman mümkündür.

Düğün takısının orijinal haliyle iade edilmesinin mümkün olmadığı hallerde, kıymetine tekabül eden bedelin ödenmesi istenmesi halinde zamanaşımı süresi 10 yıldır. Düğün takıları bedelinin talep edildiği davalar genellikle istihkak davası niteliğindedir. Türk hukukunda istihkak davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu 10 yıllık zamanaşımı süresi, boşanma davasının tamamlanmasıyla başlar.

Takı Sandığındaki Takılar Kime Aittir?

Ülkemizde ağırlıklı olarak Covid-19 tedbirleri kapsamında kullanılan mücevher kutusu, takıların kime ait olacağı sorusunu gündeme getirdi. Bu bağlamda yukarıda sunduğumuz Yargıtay Genel Kurulu kararı bağlamında bir değerlendirme yapmak mümkündür. Buna göre takılan takıları kadınlara özgü takılar ve erkeklere özgü takılar olarak ayrı değerlendirmek gerekir. Biblo sandığına konulan biblolardan kadına özgü olanlar kadınlara, erkeğe özgü olanlar ise erkeklere aittir. Mücevher kutusuna konulan şey, bir kadın veya bir erkeğe ayrılamaz ise adi sayılır. Ancak taraflar arasında aksine bir anlaşma varsa bu anlaşma yerine getirilecektir.

düğün takıları kime aittir 2023

düğün takıları kime aittir 2023

Düğün Takıları Boşanmada Mal Paylaşımı Olarak Sayılabilir mi?

Yazımızın başında düğün takılarının kime ait olacağı detaylı bir şekilde belirttik. Bir kişinin gönüllü olarak kendi mücevherlerini eşine vermiş de olabilir. Böyle bir durumda her kim nikâh ziynetini eşine vermiş ise, nikâh ziynetini bağışlamış sayılır ve ziynet eşyasını geri alamaz. Ancak bu durumun ortaya çıkması halinde bağışçının bu konudaki beyanını ispatlamak karşı tarafın sorumluluğundadır. Koca, mücevherin kendisine verildiğini ispat etmelidir, iade edilemez.

“Spesifik durumda; Sanık tanıkları, davacının rızası ile evden çıkarken geri dönülmez bir şekilde davalıya 6 bileziği verdiğini ve bu altınları düğün borcunu ödemek için kullanmak istediğini ifade etti. Bu olayda sanığa bağış amacıyla 6 bilezik verildiği mahkemece sabit olduğundan 6 bilezikle ilgili olarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı talebin yerine getirilmesi uygun görülmedi. Bu ziynetlerle ilgili olarak hatalı bir değerlendirme yapılmış ve bu husus bozmayı gerektirmiştir.” (Yargıtay). 3. Hukuk Dairesi 2016/8760 E.2018/1566 K.02/22/2018 K.T.)

Boşanma davası ile talep edilmeyen düğün takıları talep edilemez. Bu durumda da dava açılması gerekir.

Düğün Takılarında İspat Nasıl Yapılır?

Düğünde çekilen videolarda görülen takıların özellikleri kanıtlanabilir. Ya da düğüne katılanların ifadelerinden yararlanılabilir. Bu sayede düğün takıları miktar ve özellikleri ile kanıtlanmış olur.

İspat yükü her zaman iddiada bulunan kişiye aittir. Örneğin düğünde takılan 5 yarım altının kendilerine ait olduğunu iddia eden kadın ve erkek; Tanıklar, iddialarını resim veya video gibi kanıtlarla desteklemelidir.

Mahkeme tarafından tüm deliller toplandıktan sonra, bir kuyumcu bilirkişi olarak atanır ve mücevherin tam değerini hesaplar. Hazırlanan rapor incelemeye alınır ve mahkemeye sunulur.

Düğün Takıları İçin Açılan Davalarda Hangi Mahkeme Görevlidir?

Takı davaları için yetkili mahkeme aile mahkemesidir. Ancak ziynet davasının boşanma davasıyla birlikte açılması halinde, boşanma davasında yetkili olduğu belirlenen mahkemeler de bu davaları açmaya yetkili sayılır.

Söz konusu takılar düğünde takılan takılar, yani eşlerin tasarruf ve yatırım amacıyla satın aldıkları altınlar değilse, bu altınlar “mal paylaşım davası” ile ileri sürülebilir.

Evi Terk Eden Kadın Düğün Takılarını Alabilir mi?

Mücevherler saklaması, taşıması ve yanınıza almanız kolay olan öğelerdir. Bu nedenle Yargıtay, kadının yanında bulunan veya evinde bulunan bu eşyaların, onların ortak yaşam deneyimlerine karşılık geldiği kanaatindedir. Bu değerlendirme aynı zamanda mücevherleri adama teslim etmenin olağan özgeçmişle çeliştiğini de ortaya çıkardı. Bu değerlendirmelere göre Yargıtay içtihatlarında evden çıkmak isteyen kadının düğün takılarını önceden alması veya saklamasının her zaman mümkün olduğunu tespit etmiştir.

Evden kendi isteğiyle ayrılan kadının mücevherlerini de yanında götürdüğü genel kabul görmektedir. Bu nedenle evden çıkan kadın ziynet eşyasının evde unutulduğunu ispatlamak zorundadır. Ancak evden kovulan veya şiddete uğrayan ve kendi ailesinin yanına sığınmak zorunda kalan, evlilik sırasında altınları değiş tokuş edilen, kayınvalidesi tarafından kadından altınları alınan kadının, takıları yanında götürdüğü kabul edilmez.

Geçit hakkı davası nedir hakkında bilgi almak için bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.