Genel

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası

uyuşturucu madde ticareti suçu

Uyuşturucu madde ticareti suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde açıkça ifade edilmiştir. Bundan dolayı ruhsatsız ya da ruhsata aykırı bir şekilde uyuşturucu ya da uyarıcı madde üreten, ithal eden veya ihraç eden kişi yargılanır. Bu ceza, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezasıdır.

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, ruhsata aykırı ya da ruhsatsız olarak yurt içinde uyuşturucu, uyarıcı madde veya uyarıcı madde satan, satışa arz eden, başkasına veren, gönderen, nakleden, depolayan, satın alan, alan ve bulunduran kişi cezalandırılır. Cezası, en az on yıl hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezasıdır. Aynı fıkranın son cümlesine göre, uyuşturucu satan kişinin çocuk olması halinde verilecek cezanın on beş yıldan az olamayacağı düzenlenmiştir.

Uyuşturucu Satmanın Cezası Kaç Yıl?

Peki uyuşturucu madde ticareti suçu cezası kaç yıldır? Uyuşturucu satmanın cezası, uyuşturucu kaçakçılığı suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre, 188/1. maddede; “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi izinsiz veya izne aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar para cezası ile cezalandırılır.” denir.

Yine 5237 sayılı TCK’nın 188/3 maddesinde; “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi yurt içinde izinsiz veya izne aykırı olarak satan, satışa sunan, veren, gönderen, nakleden, depolayan, satın alan, teslim alan ve bulunduran kişi, on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek ceza: 2014-06-18-6545/66 md.) Uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satan kişinin çocuk olması halinde, ceza infaz kurumu tarafından cezaya çarptırılır ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Veren veya satan kişiye verilecek ceza on beş yıldan az olamaz.”

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Nelerdir?

Uyuşturucu imal etme suçu: Bir maddenin veya uyuşturucu maddenin işlenerek başka bir ilaca dönüştürülmesini ifade eder. İmalat, işlenen maddenin doğasını değiştirmelidir. Uygulanan işlem maddenin kalitesini değiştirmiyorsa veya mevcut kalitesini uzun süre korumayı amaçlıyorsa ilaç imalatından söz etmek mümkün değildir. Ayrıca ilaç hazırlamada kullanılan araç ve gereçler ve yer ilaç hazırlamaya uygun olmalıdır. Özellikle olay yerinde ele geçirilen aletlerin imalata uygun olup olmadığı Adli Tıp Kurumu tarafından sorulmalıdır.

Uyuşturucu ithal etme suçu: Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin izinsiz veya izne aykırı olarak yurt dışından yurda getirilmesi halinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme suçu Kanunun 188 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin gümrük kapısından veya gümrük kapısı dışında kara, deniz ve hava sınırlarının herhangi bir yerinden yurda girmesi fark etmez, suçun Türkiye siyasi sınırlarına dışarıdan getirilmesi yeterlidir. Fail, Türkiye’yi transit olarak, bir ülkeden diğerine uyuşturucu ihraç etmek için kullanıyorsa, transit fiil, uyuşturucuyu ithal veya ihraç etmek değil, nakletmek suçunu oluşturur. Uyuşturucu madde ticareti suçu oldukça ciddi bir suçtur.

Uyuşturucu ihraç etme suçu: Uyuşturucu ihraç etme, yerli uyuşturucu maddenin başka bir ülkeye (yurt dışına) çıkarılmasıdır (TCK md.188/1). Uyuşturucu ihraç etmek, ancak uyuşturucunun gümrük kapısından geçmesiyle gerçekleşen bir eylemdir. Uyuşturucunun gümrük kapısından geçmeden yapılan kontroller sonucunda gümrük sahası içinde yakalanması halinde “uyuşturucu madde ihraç etme suçunu işlemeye teşebbüs” söz konusudur.

uyuşturucu madde ticareti davası

uyuşturucu madde ticareti davası

İhraç edilecek uyuşturucunun sınıra götürülürken “gümrük sahasına” ulaşmadan yakalanması halinde uyuşturucu madde ihraç etme suçu değil, uyuşturucu madde nakletme veya bulundurma suçu (TCK md.188/3) işlenmez. Çünkü suçlu, gümrük bölgesine girmeden önceki herhangi bir aşamada uyuşturucuyu ihraç etmekten her zaman gönüllü olarak kaçınabilir. Bu durumda TCK md. 192’de düzenlenen vicdani pişmanlıktan vazgeçmeye ilişkin yürürlükteki hükümler uygulanarak herhangi bir ceza verilmesine gerek olmadığına karar verildi.

Uyuşturucu nakletme veya sevk etme suçu: Uyuşturucuyu başka bir yere nakletmek veya sevk etmek amacıyla bir yerden başka bir yere nakletmek “uyuşturucu madde nakletme veya sevk etme” suçu olarak tanımlanır (TCK md.188/3). Uyuşturucu maddeyi başkası için değil, kendi kullanımı için taşıyan kişi, kullanılan miktar ölçüsünde olmak kaydıyla kendi kullanımı için uyuşturucu madde bulundurma suçunu işlemiş olur.

Uyuşturucu kabul etme ve bulundurma suçları: Bir kişinin başka bir kişiye ait uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kişisel kullanım dışındaki amaçlarla tazminatsız olarak bulundurması ve suçun tamamlanması için maddenin failin fiili hakimiyetine geçmesi gerekir. Kişinin kendisine veya başkasına ait bir uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kişisel kullanım amacı dışında izinsiz veya izne aykırı hareket edecek şekilde bulundurması olarak tanımlanabilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde sattığı, satışa arz ettiği, başkalarına verdiği, sevk ettiği, naklettiği, sakladığı veya satın aldığı tespit edilemese bile kişisel kullanım sınırlarını aşan bir madde ile yakalanan sanıklar, 188/3. maddede belirtilen kabul ve zilyetlik fiillerini yerine getirmiş olacaklardır.

Uyuşturucu madde satma, ya da satın alma: Uyuşturucu satma suçu, uyuşturucu maddeyi bir bedel karşılığında başkasına devretmeyi içerir. Uyuşturucunun satışa arz edilmesi, henüz satış aşamasına gelmemiş olsa bile uyuşturucunun satışı için bazı hazırlık işlemlerinin yapılması anlamına gelir. Uyuşturucu satın alma suçu, uyuşturucu maddeyi satın alan kişinin şahsi kullanım amacı ile değil ticari amaçla satın alması halinde ortaya çıkmaktadır. Uyuşturucu satma, satışa arz etme veya satın alma fiillerinin cezaları aynıdır. (TCK 188/3).

Uyuşturucu sağlama suçu: Uyuşturucu sağlama, yani başkasına verme, uyuşturucu sağlama; bir kimsenin elinde bulunan veya herhangi bir suretle elde ettiği uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bir başkasına satma kastı olmaksızın ve bedel almadan verilmesidir. Uyuşturucu sağlama suçunun temel özelliği, failin uyuşturucu maddeyi satma veya satışa sunma amacı dışında başkasına vermesidir. İlacı alan kişinin ilacı hangi amaçla aldığı önemli değildir. Alıcı ilacı kullanmak, satmak, bir arkadaşına vermek veya başka bir amaçla almış olabilir.

Uyuşturucu Ticareti ve Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi

Aktif pişmanlık, kişinin kendi hür iradesiyle işlediği suçtan dolayı tövbe etmesidir. Uyuşturucu madde ticareti suçu ilgili ise pişmanlık iki durumda ortaya çıktığında pişmanlık değerlendirmesi yapılır. Resmi makamlarca suçun işlendiği kendisine bildirilmeden önce suçu yetkili mercilere bildirir ve bu durum, suçlu ve suç ortaklarının yakalanmasına yol açarsa cezaya hükmolunmaz. Yetkili makamlarca suçun öğrenilmesinden sonra etkin pişmanlık olursa, diğer suç ortaklarının bulunmasını sağlasa bile, verilecek cezanın dörtte birinden yarısına kadar indirildiğini görebilir.

Uyuşturucu Ticareti ve Etkin Pişmanlık Şartları

Suç haberi alındıktan sonra oluşan tesirli tevbede bazı durumlar aranır. Uyuşturucu kaçakçılığı suçu ve cezası – TCK 188 kapsamında incelenen olayda failin sayılan suçlardan birini işlemiş olması gerekmektedir. Faile yardım kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır. Soruşturmanın suç ve serbest bırakılacak sanıklar yardımıyla ya da savcılığa yapılması gerekir.

Bu destek üst kurullarca değerlendirilir. Suçtan tutuklanan kişi, kendi suçunun veya başkasının suçunun oluşmasına önemli ölçüde katkıda bulunmalıdır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sanığın samimiyetini ve yaptığı yardımın etkililiğini değerlendirdiği takdirde ceza indirimlerini gözden geçirecek.

Şantaj suçu ve cezası hakkında bilgi almak için hazırlamış olduğumuz içeriği inceleyebilirsiniz.